Category Archives: Project 108 Tượng Bồ Tát

[Project_108_Tượng] Bức tượng số 01 tại tỉnh Tây Ninh

Project 108 Tượng Bồ Tát - Tượng 001 Tây Ninh
[Project_108_Tượng] Bức tượng số 01 tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đã hoàn tất bức tượng thứ 1 trong chuỗi 108 tượng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mà nhóm Hoa Tâm phát tâm xây dựng ở những nơi hữu duyên. Bức tượng này được dựng tại ấp Bến, xã […]